Stichting ANGOB

 

WAAR  GAAT  HET  ALCOHOLBELEID  NAAR TOE  ? 
De nieuwe regering wil op vele gebieden het roer omgooien. Naar het zich laat aanzien zullen de grootste veranderingen plaatsvinden op de beleidsterreinen van volksgezondheid en van milieu. Dit zijn althans de beleidsterreinen die de meeste en de zwaarste kritiek hebben ondervonden van de nieuwe regeringspartijen.

Over Volksgezondheid wordt geroepen dat nu eindelijk de wachtlijsten eens weggewerkt moeten worden, dat er efficiënter gewerkt moet worden en dat het budget niet omhoog mag. Dat het eerste en derde punt met elkaar in strijd zijn, zal men nog wel ontdekken. Als het budget niet omhoog mag, zal men extra uitgaven voor het ene deelaspect moeten betalen met bezuinigingen op een ander deelaspect.  

Te vrezen valt dat het preventiebeleid de zwaarste klappen te verduren zal krijgen van de bezuinigingen. Immers preventie geneest geen zieken. Het effect van preventie is pas op lange termijn zichtbaar. De nieuwe regering wil echter op korte termijn succes boeken. Die gerichtheid op de korte termijn zal zowel bij Volksgezondheid als bij Milieu, op de lange termijn ongewenste en schadelijke gevolgen met zich meebrengen.

De afgelopen acht jaar is het alcoholmatigingsbeleid, dat ons al in 1986 werd toegezegd, eindelijk op gang gekomen. Er kwam een herziening van de Drank- en Horecawet, en er werden regelmatig maatregelen door de minister voorgesteld en meestal door het parlement ook aanvaard. Trouwens, niet alleen op het gebied van de volksgezondheid, ook op het terrein van het verkeer werd de alcohol harder aangepakt. 

Inmiddels ligt er nu een voorstel om het budget van Volksgezondheid voor onderzoeks- en preventieprogramma's drastisch te verlagen. Namelijk van € 44 miljoen naar € 29 miljoen. Deze bezuiniging treft organisaties als Defacto (tabak), NIGZ (alcohol), Aidsfonds, Consument en Veiligheid, Voedingscentrum, enz.

De massamediale campagnes gericht op leefstijl, dreigen door deze bezuiniging drastisch gereduceerd te worden, zoniet volledig te verdwijnen. Dat zal op termijn resulteren in een toename van ziekte en voortijdige sterfte. Daardoor zullen de kosten van de zorg juist stijgen. Wat men op korte termijn bespaart, betaalt men op langere termijn met rente terug. De in het verleden gedane investeringen in campagnes (met aantoonbare effecten), worden bij drastisch bezuinigen op preventie teniet gedaan.

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Volksgezondheid is daarom niet alleen een zaak van genezen, maar ook van voorkomen. De overheid is de eerstverantwoordelijke voor het maatschappelijk belang van de volksgezondheid. De overheid moet dus de wijsheid opbrengen om niet alleen de huidige problemen aan te pakken, maar tevens vooruit te zien naar wat er in de toekomst verwacht mag worden. 

Wij zien dan ook met buitengewoon veel belangstelling uit naar wat de Troonrede aan beleidsvoornemens op dit terrein zal melden.

Dr.ir. D. Korf