Stichting ANGOB

 

Alcoholbeleid  -  2  -

Preventienota "Kiezen voor een gezond leven" (nov. 2006)
De definitieve versie van het IAS-rapport over de alcoholproblematiek in Europa is aanzienlijk afgezwakt in vergelijking met het concept.
 » lees verder »

Alcohol legt tijdbommen (mei 2006)
Veel gevolgen van fors alcoholgebruik ontwikkelen zich langzaam. Het lijkt alsof men ongestraft excessief kan drinken, maar men legt daarmee een tijdbom die later explodeert. Dit geldt ook in maatschappelijk opzicht. De politiek moet daar rekening mee houden.
 » lees verder »

Soft-drugs legaliseren? (jan. 2006)
De afgelopen maanden is de discussie over het eventueel legaliseren van soft-drugs weer opgelaaid. Omdat de argumenten voor legalisering op een geheel ander beleidsterrein liggen dan de argumenten tegen, kan de discussie geen algemeen aanvaardbare uitkomst opleveren.
 » lees verder »

Alcoholmatiging niet bereikbaar in samenwerking met de branche (juli 2005)
De alcoholbranche is opvallend succesvol bij zijn acties voor het vertragen en afzwakken van maatregelen om de alcoholproblematiek te verkleinen. Daardoor zegeviert het commercieel belang over het belang van de volksgezondheid.
 » lees verder »

Convenanten veilig uitgaan zijn weinig effectief (juli 2005)
Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners moeten een convenant "veilig uitgaan" afsluiten ter beteugeling vanhet uitgaansgeweld. Die convenanten blijken echter weinig effectief.
 » lees verder »

Alcoholreclame moet aangepakt worden (mei 2005)
Preventieve alcoholvoorlichting is dweilen met de kraan open zolang de alcoholreclame het tegendeel van die voorlichting blijft suggereren. Als het de regering ernst is met het aanpakken van de alcoholproblematiek, dan zal zij ook de reclame voor alcohol moeten inperken.
 » lees verder »

Heineken waarschuwt tegen alcoholmisbruik (jan. 2005)
Heineken vreest overheidsmaatregelen tegen het uit de hand gelopen alcoholgebruik. Die maatregelen tracht men te voorkomen door eigen, uiteraard minder ingrijpende maatregelen te treffen.
 » lees verder »

Steeds meer gemeenten stellen alcoholvrije zones in (sep. 2004)
Het aantal bekeuringen voor drinken op straat neemt fors toe. Om overlast, geweldpleging en vandalisme te bestrijden stellen steeds meer gemeenten alcoholvrije zones in.
 » lees verder »

Keuringsdienst controleert strenger (mei 2002)
De alcoholnota van afgelopen najaar, kondigde aan dat de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol strenger gehandhaafd zouden gaan worden. De Keuringsdienst van Waren zou de drankverkoop aan jongeren meer gaan controleren. Die intensivering is inmiddels behoorlijk op gang gekomen.
 » lees verder »

Vriendelijk beleid (juli 2002
Als alcohol vandaag uitgevonden zou worden, zou het bedrijfsleven dan toestemming krijgen om dat nieuwe product op de markt te brengen?
 » lees verder »

Naleving drankwet (juli 2002)
Vorig jaar herfst werd al aangekondigd dat de drankverkoop aan jongeren strenger gecontroleerd zou gaan worden. De Keuringsdienst van Waren zou het toezicht op de naleving van de bepalingen hieromtrent, sterk intensiveren. Die waarschuwing vooraf  heeft echter nauwelijks tot een betere naleving geleid.
 » lees verder »

‰-grens vertraagd (juli 2002)
Volgens de nieuwe regels, zouden automobilisten de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs, aan een limiet van 0,2 promille gehouden zijn. 
 » lees verder »

Horeca te tolerant behandeld
Naar aanleiding van voortdurende klachten over overlast, stelden B & W voor om de sluitingstijd te vervroegen. De horeca-ondernemers gingen daarop hun vrienden in de gemeenteraad bewerken. Het resultaat was dat de "alom gewaardeerde, hardwerkende middenstanders" hun zin kregen, en de gemeenteraad B & W in zijn hemd liet staan.
 » lees verder »

Alcoholbeleid
Het motto “drank maakt meer kapot dan je lief is” heeft algemene bekendheid verworven. Van een substantiële daling van het hoofdelijk alcoholgebruik is echter (nog) geen sprake. Het alcohol-matigingsbeleid heeft teveel met een fluwelen handschoen gewerkt.
 » lees verder »

Vakantiegemeenten
Gemeenten die massaal bezocht worden door vakantievierende jongeren, ondervinden veel overlast van het alcoholgebruik door die jongeren. Slechts enkele gemeenten voeren hiertegen een samenhangend preventiebeleid.
 » lees verder »

Aanpak mixdrankjes
Vruchtensappen en frisdranken waaraan alcohol is toegevoegd, zijn onder jongeren razend populair. De drankjes zijn prijzig, maar dat is blijkbaar geen bezwaar want zij zijn zelfs een soort statussymbool geworden.
 » lees verder »

Geen bandje: geen drank
Discotheek  “het Huis van Oranje” in Leidschendam verstrekt de bezoekers armbandjes waaraan hun leeftijd valt te herkennen. Aan de hand van die bandjes weet de barman aan wie hij welke drank mag schenken.
 » lees verder »

Geweld na alcohol
Geweld dat is gepleegd onder de invloed van drank of drugs, moet extra zwaar gestraft worden.
 » lees verder »

Harder beleid?
In 2001 hadden de effecten van de per 1 november 2000 ingegane wijzigingen van de Drank- en Horecawet zichtbaar moeten worden. Het publiek heeft daarvan echter nog weinig gemerkt.
 » lees verder »

Cultuuromslag
Alcoholproblemen vloeien voort uit alcoholgebruik. Om die problemen te verminderen, moet men iets doen aan de alcoholconsumptie. Tussen 1988 en 1999 hebben regering en volksvertegenwoordiging zich weinig aan die logica gelegen laten liggen.
 » lees verder »

Jongeren strafbaar
Alcoholgebruik door jongeren beneden 16 jaar, moet volgens Horeca Nederland strafbaar worden gesteld.  Denkt de Horeca dat die maatregel het drinken door jongeren zal tegengaan, of wil zij het eigen straatje schoonvegen?
 » lees verder »

Problemen zijn mensenwerk
Ongeveer een halve eeuw geleden werd in ons land het alcoholprobleem gemedicaliseerd. De Amerikaanse psychiater Jellinek had in de jaren daarvoor alcoholverslaving als ziekteverschijnsel beschreven.
 » lees verder »

Aanpak accijnzen
Met ingang van 1 april, tweede Paasdag, is de accijns op bier en wijn verhoogd, en die op frisdrank, mineraalwater en vruchtensap verlaagd. De verhoging van de accijns op alcohol, is een correctie voor de inflatie.
 » lees verder »

Accijnsverhoging preventieve maatregel
Iedere keer dat Volksgezondheid een accijnsverhoging voorstelt, weet de belanghebbende industrie "deskundigen" te vinden die verklaren dat accijnsverhoging niet helpt.
 » lees verder »

Maatschappelijk probleem
Wij kijken vandaag terug naar wat er gebeurd is op alcoholgebied en op verslavingsgebied. Daarbij zien wij, om in weerkundige termen te spreken, dat er zowel donkere wolken als verheugende opklaringen te zien zijn geweest.
 » lees verder »

Amsterdam zwichtte
Onder zware druk vanuit  de horeca, is maart dit jaar een belangrijke maatregel, de verplichting tot evenementenbier, teruggedraaid. 
 » lees verder »

Waar gaat het beleid naartoe?
De nieuwe regering wil op vele gebieden het roer omgooien. Naar het zich laat aanzien zullen de grootste veranderingen plaatsvinden op de beleidsterreinen van volksgezondheid en van milieu. Dit zijn althans de beleidsterreinen die de meeste en de zwaarste kritiek hebben ondervonden van de nieuwe regeringspartijen.
 » lees verder »

Zomeractie handhaving alcoholwet levert 49 processen-verbaal op
Over de gehele handhavingscampagne gerekend, was de meest voorkomende reden voor een proces-verbaal de illegale verkoop van alcohol ( 24 keer).
 » lees verder »

Drinken van jongeren hangt samen met cultuur ouderen
De afgelopen twintig jaar is in West-Europa het alcoholgebruik onder jongeren sterk gestegen. Terwijl het gemiddeld hoofdelijk gebruik stagneerde of zelfs daalde, nam het gebruik onder jongeren juist toe.
 » lees verder »

Horeca Bollenstreek wil maatregelen
De regionale afdeling Bollenstreek van Horeca Nederland, heeft de gemeenten in haar gebied gevraagd maatregelen te nemen tegen het alcoholgebruik op de steeds groter wordende schoolfeesten. Dat klinkt heel sociaal. Maar is het niet een verkapte poging om het eigen straatje schoon te vegen ?
 » lees verder »

Horeca heeft problemen met leeftijdsgrenzen
Horeca Nederland (KHN) baalt ervan dat de geïntensiveerde controles door de Keuringsdienst van Waren, steeds meer gevallen aan het licht brengen waarin zijn leden-caféhouders de leeftijdsgrenzen voor het verstrekken van alcohol niet in acht hebben genomen.
 » lees verder »

Veel overtredingen drank- en horecawet
Als eerste twee gemeenten waren Texel en Terschelling aan de beurt. Op beide eilanden bleken zo'n zes van elke tien horecabedrijven één of meer bepalingen van de Drank- en Horecawet aan hun laars te lappen.
 » lees verder »

Nederland verwerpt hardere aanpak softdrugs door de EU
Wie in Nederland in een coffeeshop vijf gram cannabis verhandelt, is formeel strafbaar. Maar omdat vijf gram het maximum is dat nog kan gelden als een hoeveelheid voor eigen gebruik, vindt geen justitiële vervolging plaats.
 » lees verder »