Stichting ANGOB

 

EERSTE UUR NA ALCOHOLGEBRUIK VERHOOGD RISICO HERSENINFARCT

Kort na het gebruik van een matige hoeveelheid alcohol, treedt een vergroting op van de kans op een herseninfarct. Aldus de uitkomst van een Amerikaans onderzoek onder leiding van dr. M.A. Mittleman van de Harvard Medical School.

Vanouds is bekend dat forse drinkers een verhoogd risico op een herseninfarct lopen. Bij matig alcoholgebruik (max. 10 glazen gespreid over de week) is een dergelijke verhoging niet zichtbaar. Sommige onderzoekers beweren zelfs dat bij ongeveer 1 glas per dag een kleine verlaging van het risico optreedt.

Onderzoekers van een aantal medische centra in de V.S. hebben onlangs onder leiding van dr. Mittleman het korte-termijn effect van matig alcoholgebruik nagegaan. Zij hielden vraaggesprekken met 390 personen die enkele dagen tevoren een herseninfarct hadden gehad. Door de korte termijn waarop de vraaggesprekken na het infarct plaatsvonden, konden alleen de minder ernstige gevallen onderzocht worden. Die bestonden uit 209 mannen en 181 vrouwen.

Onder de patiënten waren verhoudingsgewijs veel personen die kort voor hun infarct alcohol hadden gedronken. Meestal één of twee glazen. Eén persoon had meer dan twee glazen gedronken. Uit de gegevens berekenden Mittleman en collega's dat in het eerste uur na het drinken van alcohol de kans op een infarct 2,3 maal zo hoog is als zonder alcohol. Gedurende het tweede uur was de kans nog 1,6 maal zo hoog.

Merkwaardigerwijs bleek 24 uur na alcoholgebruik de kans op een infarct 30 procent verlaagd te zijn. Blijkbaar vervroegt alcohol het optreden van een infarct bij personen waar de dreiging ervan reeds groot was. Dat resulteert in een vergroot aantal infarcten kort na het alcoholgebruik en een verminderd aantal de komende dagen. Dit zou een deel van de verklaring kunnen zijn voor de door sommige onderzoekers geconstateerde vermindering van het risico bij zeer matig alcoholgebruik. Daarnaast speelt de door alcohol veroorzaakte verandering van de vertsamenstelling in het bloed een (gunstige) rol. De auteurs komen tot de conclusie dat voor wat betreft het risico op een herseninfarct, matig alcoholgebruik noch aangeraden, noch afgeraden kan worden