Stichting ANGOB

 

Trimbos: minder drinkers onder 12- en 13-jarigen
VANAF 15 JAAR ONVERMINDERD HOOG ALCOHOLGEBRUIK

Sinds 2003 is het aantal kinderen dat alcohol gebruikt, in de jongste leeftijdscategorie duidelijk afgenomen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 18 jaar is het gebruik echter nog onverminderd hoog. Aldus de cijfers over 2007 van het Trimbos Instituut.

Bij het vorige onderzoek, in 2003, had van de twaalfjarigen ruim 70 procent al eens alcohol gedronken. Vorig jaar was dat percentage gedaald naar 55. Nog steeds een veel te hoog percentage, maar de duidelijke daling over de afgelopen vier jaar geeft hoop op een verdere daling de komende jaren.

Te vroeg en te veel drinken door jongeren, is de afgelopen jaren veel in de publiciteit geweest. Onderzoekers van het Trimbos Instituut denken dat de daling van het percentage drinkers in de jongste leeftijdscategorie, vooral te danken is aan de ouders. Die zijn zich meer bewust geworden van de schadelijkheid van alcohol voor het zich nog ontwikkelende brein. Hoe jonger het kind, hoe schadelijker de alcohol. Maar ook : hoe jonger het kind, hoe meer invloed ouders kunnen uitoefenen.

Het percentage van de jongeren dat al eens alcohol gedronken heeft, loopt op van ca 55 procent op 12-jarige leeftijd, via 65% op 13-jarige leeftijd naar 80% op 14-jarige leeftijd. Gemiddeld over de leeftijdsgroep 12-14 jaar bedroeg het percentage "al eens gedronken" in 2003 tachtig procent en in 2007 negenenzestig procent. Een daling waar vooral de 12- en 13-jarigen toe hebben bijgedragen.

In maatschappelijk opzicht belangrijker dan de leeftijd bij de eerste kennismaking met alcohol, zijn de leeftijd waarop regelmatig alcoholgebruik begint en de hoeveelheden die dan gedronken worden. Het Trimbos vraagt bij zijn onderzoek daarom tevens of men de afgelopen maand alcohol gedronken heeft, en of men ook 5 of meer glazen op één avond drinkt (binge drinken).

Van de 12-jarigen had bijna 20 procent de afgelopen maand gedronken, van de 17-jarigen ruim 80 procent. Voor de leeftijdsgroep 12 tem 14 jaar als geheel, was het gemiddelde ca 33 procent. In 2003 was dat nog bijna 50 procent geweest. Ook hier dus een flinke afname bij de jongste leeftijdsgroep. Binge drinken kwam voor bij minder dan 10 procent van de 12-jarigen, bij ca 16 procent van de 14-jarigen en bij bijna 50 procent van de 16-jarigen.

Opvallend is dat er geen vermindering van het drinken geconstateerd is in de leeftijdsgroep 15-18 jaar. De percentages van "al eens gedronken", van "afgelopen maand gedronken" en van " 5 of meer glazen op een avond" bleven alle nagenoeg onveranderd. De meeste jongeren die iedere week drinken, beginnen daarmee op de leeftijd van 14, 15 of 16 jaar. Velen beginnen er dus mee nog voordat zij wettelijk alcohol mogen kopen.

Gezien de nog altijd hoge percentages onder de 14- en 15-jarigen, blijft de noodzaak van een speciaal op jongeren gericht preventiebeleid onverminderd bestaan. Verhoging van de wettelijke leeftijdsgrens naar 18 jaar voor alle alcohol, lijkt hiervoor de meest effectieve maatregel. Daarnaast kunnen prijsverhoging (via accijns), strengere beperkingen voor de alcoholreclame, betere handhaving van de wet en beperking van het aantal verkooppunten een belangrijke bijdrage leveren.

Dingeman Korf