Publicaties op onderwerp

De archieven bevatten publicaties van de Stichting ANGOB vanaf januari 2001. Op alle artikelen is het copyright van toepasing. Neem contact op als u inlichtingen wilt over een of meerdere van onze artikelen.

gevonden: 370 artikelen

Alcohol nog steeds te populair

datum: 12-03-2020

Er wordt in Nederland nog steeds teveel alcohol gedronken. Ondanks het feit dat het beleid al 34 jaar gericht is op vermindering van de consumptie. De alcoholbranche heeft blijkbaar meer macht over ons gedrag dan de medische wereld. Aan reclame voor alcohol wordt ieder jaar aanzienlijk meer geld gespendeerd dan aan voorlichting over alcohol. Anderhalf miljoen Nederlanders drinkt meer alcohol da...

Autisme door alcohol tijdens zwangerschap?

datum: 09-03-2020

Canadese wetenschappers publiceerden onlangs de uitkomst van een nader onderzoek naar de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Zij constateerden dat autisme onder kinderen van drinkende zwangeren aanzienlijk vaker voorkwam dan gemiddeld onder de Canadese bevolking. Zij onderzochten de rapporten van 300 kinderen uit Ontario, die geboren waren uit moeders die tijdens de zwangerschap a...

Vaststellen minimumprijs heeft effect

datum: 03-03-2020

Het Schotse deelparlement heeft ruim twee jaar geleden besloten om het stunten met de prijs van alcohol tegen te gaan door een minimumprijs per eenheid alcohol vast te stellen. Aanbieden van alcohol tegen sterk verlaagde prijzen zou consumptieverhogend werken. Door een bodemprijs vast te leggen, zouden vooral de veeldrinkers getroffen worden. Het “stuntverbod” ging mei 2018 in. Inmi...

Aanpak alcohol nog teveel met fluwelen handschoen

datum: 03-12-2019

Per 1 december 2019 trad Stella Kyriakides aan als nieuwe Eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid. Omstreeks diezelfde tijd publiceerden twee alcohol-deskundigen in het Britse medische tijdschrift The Lancet een oproep onder de titel “Lang over tijd : een verse start van het EU-beleid met betrekking tot alcohol en gezondheid” . Inderdaad, lang over tijd. In 2006 present...

Rapport van Bureau Berenschot over "wijntje bij de kapper"

datum: 11-07-2019

Het wetsvoorstel “Regulering Mengformules” van kamerlid Vriengs (VVD), dat beoogt de strikte scheiding tussen alcoholvrij en alcoholhoudend op te heffen, blijft de gemoederen bezig houden. Het ministerie van VWS constateerde dat het voorstel nogal ingrijpend was, wilde meer inzicht in de maatschappelijke effecten en zocht extern advies. Bureau Berenschot kreeg de opdracht om een onderz...

Nieuwe WHO-richtlijnen om kans op dementie te verminderen

datum: 11-01-2017

  Afgelopen mei vaardigde de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) een nieuwe richtlijn uit in het kader van haar programma tegen dementie. Mensen kunnen volgens deze richtlijn hun kans op het krijgen van dementie verkleinen door regelmatig te bewegen, niet te roken, schadelijk alcoholgebruik te vermijden, gezond te eten, hun lichaamsgewicht beperkt te houden, en te zorgen voor gezonde waar...

Onze samenleving wordt teveel door alcohol gestuurd

datum: 09-01-2017

  Onlangs was het dertig jaar geleden dat de overheid een alcoholmatigingsbeleid startte. In de daaraan voorafgegane dertig jaar was het Nederlandse alcoholgebruik verviervoudigd. De daardoor veroorzaakte problemen rezen aan alle kanten de pan uit, het aantal verslaafden was vertienvoudigd en daarmee de kosten van de verslavingszorg. Politie en justitie signaleerden sterk stijgende kosten ...

Bierfiets mag worden geweerd

datum: 12-09-2016

  Juist vóór de zomervakanties heeft de gemeenteraad van Amsterdam een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) goedgekeurd. Daardoor krijgt de burgemeester de bevoegdheid "bierfietsvrije" zones in te stellen. De APV spreekt voor alle zekerheid van "groepsfiets", want er mocht eens iemand op het idee komen om "wijnfietsen" te gaan...

Slijters unie naar individuele overtreders verwezen

datum: 30-09-2016

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorig jaar een experiment betreffende branchevervaging op touw gezet. Daarbij ook vervaging van de nu nog strikte scheiding tussen horeca en detailhandel. De SlijtersUnie heeft daarom een proces tegen de VNG aangespannen. Op 13 juli oordeelde de voorzieningenrechter dat de SlijtersUnie bij de VNG aan het verkeerde adres was. Het zijn de afz...

Elektronische leeftijdscontrole mag niet buitengesloten

datum: 19-05-2016

  Begin maart heeft de rechtbank in Den Haag uitgesproken dat het CBL en supermarktketen Jumbo het kartelverbod hebben geschonden. Zij hebben afspraken gemaakt met als doel het gebruik van het elektronische leeftijdscontrolesysteem Ageviewers in de supermarkten uit te sluiten. De uitspraak wekte nogal wat beroering. Men zal zich "de zaak Pollemans" uit 2014 herinneren. Deze fr...

Rechterlijke uitspraak: geen drank bij aankoop boek

datum: 12-05-2016

  De uitnodiging van de VNG eind 2014 tot branchevervaging in de middenstand, heeft geleid tot een lange stroom berichten. Oorzaak : het feit dat de drankwet overtreden zou worden. Dat riep vele tegenstrijdige reacties op. Vraag is : welke machtige financiële belaghebbenden steken achter het experiment? In de uitnodiging aan de gemeenten vermeldt de VNG (Vereniging Nederlandse Geme...

VNG wil experiment branchevervaging doorzetten

datum: 26-03-2016

  Ruim een jaar geleden ontstond er veel ophef over een voorstel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een experiment met branchevervaging in een aantal gemeenten. Met name het onderdeel opheffing scheiding tussen horeca en detailhandel ondervond veel kritiek. Ondanks die kritiek wil VNG het experiment toch doorzetten. Alcohol is gezien vanuit medisch en farmacologisch ...

VNG spreekt met twee tongen

datum: 22-01-2016

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vorig jaar oktober alle gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan een experiment over mengvormen van winkel en horeca. Als doel van het experiment was gesteld inventarisatie en onderzoek. Een experiment dus dat in strijd is met de Drank- en Horecawet, die mengvormen verbiedt. Op de website van de VNG staat daarover te lezen dat de rege...

Effect zelfregulering: waarschuwing onleesbaar klein gemaakt

datum: 22-11-2015

  In 2013 is een begin gemaakt met de invoering van een "zwangerschapspictogram" op de verpakkingen van alcoholhoudende dranken. Dit na jarenlang aandringen door Tweede Kamer, zwangerschapsorganisaties en verslavingszorg. Minister Schippers verklaarde begin 2012 niets te voelen voor verplichte invoering, zij liet het over aan zelfregulering door de alcoholbranche. Het waarschu...

Gat in de drank en horeca wet

datum: 19-09-2015

  De rechtbank van Oost-Brabant heeft onlangs geoordeeld dat een pakketbezorger van sterke drank niet het slijtersbedrijf uitoefent. De burgemeester van de gemeente waar de bezorgdienst is gevestigd, is niet bevoegd handelend op te treden. De advocaat van de Slijtersunie bestelde in mei 2014 via Internet een fles sterke drank in Spanje, en verzocht die op zijn kantoor in Eindhoven te be...

Staatssecretaris wil geen verbod op happy hours

datum: 02-09-2015

  In zijn brief van 6 mei aan de Tweede Kamer, verklaart staatssecretaris Van Rijn een wettelijk verbod op happy hours niet nodig te vinden. Elke gemeente die zo'n verbod wenst, kan dat plaatselijk regelen in zijn Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De landelijke overheid moet zich daar buiten houden. In de brief van de staatssecretaris lezen wij: "Uit het onderzoek is ver...

Staatssecretaris kiest voor de langere weg

datum: 25-07-2015

  Met de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol wil het nog steeds niet de goede kant op. Integendeel, twee recente onderzoeken lieten een achteruitgang zien. De vraag dient dan ook gesteld te worden of de aanpak van de regering, c.q. van het ministerie van VWS wel effectief kan zijn. Onderzoek in de Gooi- en Vechtstreek heeft laten zien dat de naleving van de leeftijdsgrens in de ...

Toegezegde maatschappijbrede aanpak van alcohol is er nog steeds niet

datum: 04-07-2015

  In 1986 stelde de ministeriële nota "Alcohol en Samenleving" een maatschappijbrede aanpak van de alcoholproblematiek in het vooruitzicht. Een aanpak waar commercieel belanghebbenden zich vanaf het begin succesvol tegen hebben verzet. Anno 2015 moeten wij constateren dat die maatschappijbrede aanpak er nog steeds niet is. Het alcoholbeleid vertoont nog een aantal opvallende...

Commercie maatgevend of volksgezondheid?

datum: 25-05-2015

  Met de uitspraak van de rechter dat het Albert Heijn vrij staat om in zijn winkelketen de leeftijdscontrole uniform te regelen, is het laatste woord in deze kwestie nog lang niet gesproken. Dat hiermee de effectiviteit van de Drank- en Horecawet ondermijnd wordt, is ook tot sommige politieke partijen doorgedrongen. Zij hebben een motie ingediend. Inmiddels is die helaas verworpen. Op ...

Overheid aan het lijntje gehouden door alcoholbranche

datum: 11-03-2015

  Alcohol heeft de afgelopen zestig jaar ons land veroverd. Het hoofdelijk alcoholgebruik is van 1955 tot 1985 met 300 procent gestegen. De sinds 1986 gevoerde matigingsacties hebben daar met veel moeite slechts enkele procenten vanaf weten te krijgen. Drank is sinds de zeventiger jaren bijna letterlijk op elke straathoek verkrijgbaar. Reclame voor alcohol zien wij op de beeldbuis, in de p...

pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19