terug

Voorkom wat voorkomen kan worden

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) bracht op 13 december zijn rapport “Preventie van welvaartsziekten” uit. Het is een pleidooi voor een krachtdadiger beleid met betrekking tot het voorkòmen van welvaartsziekten.

Het rapport van de RVZ is formeel een advies, en wel aan het ministerie van volksgezondheid. Het is op 13 december overhandigd aan de voorzitter van GGD Nederland.

In het rapport wordt ingegaan op het feit dat een kwart van de welvaartsziekten een gevolg is van een ongezonde leefstijl. Van die ziekten zijn kanker en hart- en vaatziekten de grootste veroorzakers van ziekte en dood.
Relatief gezien hebben mensen met een lage opleiding meer te kampen met welvaartsziekten dan mensen met een hogere opleiding. Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat een hogere opleiding vaak meer inzicht in de samenhang tussen voeding en gezondheid met zich meebrengt.
Ongezonde leefstijl omvat in de visie van het rapport één of meer van de volgende gewoonten : ongezond eten, roken, overmatig alcoholgebruik en te weinig bewegen. Die vier veroorzaken niet in even grote mate welvaartsziekten. Van alle kankergevallen wordt volgens recent onderzoek maar liefst 40 procent veroorzaakt door een ongezonde leefstijl.

Veel welvaartsziekten en de daarmee gepaard gaande voortijdige sterfte zijn te voorkomen. De RVZ stelt dat wat voorkomen kan worden ook voorkomen zou moeten worden. Als dat gebeurt levert dat een forse kostenreductie op in de zorg. Daardoor blijft de zorg betaalbaar, en kunnen meer mensen een bijdrage blijven leveren aan de maatschappij door het verrichten van betaald of onbetaald werk. Voor hen levert het meer levensgeluk, meer welbevinden op.Het Ministerie van Volksgezondheid voert al lange tijd een preventiebeleid. De RVZ vindt dat dit in de huidige situatie krachtdadiger moet gebeuren. Daarnaast heeft de Raad nog een drietal specifieke wensen :

realisering van een preventiefonds gefinancierd door 1% van de zorgpremies om de preventie te kunnen intensiveren,

duidelijker landelijke regelgeving over roken, alcohol en voeding,

aanvullende fiscale regelgeving gericht op preventie, zoals hogere tabaks- en alcoholaccijnzen, onderzoek naar de mogelijkheid van een vettax of hogere BTW op ongezond voedsel.

Een krachtdadiger preventiebeleid met betrekking tot alcohol, wordt al jaren bepleit door Stichting ANGOB. Inbedding in een meer omvattend beleid kan van voordeel zijn. Mits dat meer omvattende beleid veel krachtdadiger wordt gevoerd dan tot nu toe. Wel is Stichting ANGOB van mening dat financiering van een preventiefonds uit de accijnzen op alcohol, tabak en ongezond voedsel meer recht doet aan het principe van de vervuiler betaalt dan financiering uit de zorgpremies.

Dingeman Korf